Algemene voorwaarden MerkWerk B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn, met uitsluiting van andere algemene of inkoopvoorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten tussen Merkwerk B.V. (hierna: “Merkwerk”) en enige derde (hierna: “Opdrachtgever”) die Merkwerk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien, alsmede op offertes, precontractuele verhoudingen en toekomstige opdrachten.
1.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk door Merkwerk is aanvaard. Een dergelijke afwijking is alleen van toepassing op de betreffende overeenkomst.
1.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet (meer) geldig is, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal dan worden vervangen door een wel geldige bepaling, welke de door partijen beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benadert.
1.4 Ook de natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect aan Merkwerk zijn verbonden en/of die op enige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Iedere overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan met Merkwerk, ook indien het de bedoeling is dat de werkzaamheden door een specifieke medewerker van Merkwerk worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitgesloten. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders of werknemers van Merkwerk is uitgesloten. Enkel Merkwerk kan jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn conform artikel 6.
2.2 Een overeenkomst tussen Merkwerk en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Merkwerk een opdracht van Opdrachtgever tot het verrichten van enige diensten bevestigt of begint met de feitelijke uitvoering.
2.3. Behoudens schriftelijk tegenbewijs zijn de administratieve gegevens van Merkwerk beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs daarvan.
2.4 Merkwerk behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 Honorering
3.1 De door Opdrachtgever aan Merkwerk verschuldigde vergoedingen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
3.2 De geldende tarieven zijn de tarieven vermeld in de meest recente tarievenlijsten of de door Merkwerk aan Opdrachtgever bevestigde prijzen.
3.3 In de tarieven zijn niet begrepen kosten van derden, zoals ambtelijke taksen, honoraria etc. en de van geval tot geval variërende kosten, zoals kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties, publicatiekosten, registratiekosten, prijsverhogingen door agenten/correspondenten en overheidsinstanties, prijsverhogingen vanwege wisselkoersen etc. Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, registratie, verlening, prijsverhogingen vanwege wisselkoersen, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.
3.4 Door Merkwerk aan Opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.
3.5 Merkwerk is gerechtigd de tarieven tussentijds te herzien.

Artikel 4 Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na verzenddatum aan Merkwerk te zijn voldaan. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Merkwerk te zijn voldaan. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.2 Eventuele klachten over een factuur of werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de betreffende factuur schriftelijk bij Merkwerk kenbaar worden gemaakt. Indien Merkwerk binnen deze termijn geen schriftelijke klachten heeft ontvangen, dan wordt Opdrachtgever geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
4.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijnen betaalt is Opdrachtgever rente aan Merkwerk verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd alle overige rechten van Merkwerk, zoals het recht werkzaamheden op te schorten en het recht op schadevergoeding. Eveneens vervallen alle eventuele kortingsafspraken en zijn de standaardtarieven van Merkwerk van toepassing.
4.4 Alle volledige kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Werkzaamheden
5.1 Merkwerk zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen te verrichten en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels. De werkzaamheden worden niet op basis van een resultaatsverbintenis uitgevoerd.
5.2 Merkwerk is gerechtigd om – indien Merkwerk dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend. Merkwerk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten, gedragingen en/of (andere) tekortkomingen van al dan niet door Merkwerk ingeschakelde derden. Merkwerk is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te accepteren ten behoeve van Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan Merkwerk van alle voor de overeenkomst benodigde informatie. In het bijzonder is Merkwerk niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een merk, model of handelsnaam.
5.4 Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van de in het vorige artikellid bedoelde informatie. Merkwerk aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
5.5 Bij overeengekomen bewaking van merken, modellen, domeinnamen en handelsnamen wordt geen garantie door Merkwerk gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
5.6 In het geval van vernieuwingen van registraties van merken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van rechten zal Merkwerk trachten Opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Merkwerk een adviserend karakter hebben. Op grond van de subjectieve beoordelingsaspecten die steeds een rol spelen bij de werkzaamheden van Merkwerk sluit Merkwerk de aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden uit behoudens gevallen van opzet dan wel grove schuld.
6.2 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van personeel in dienst bij Merkwerk is Merkwerk niet aansprakelijk behoudens gevallen van opzet dan wel grove schuld.
6.3 Mocht ondanks voorgaande artikelleden onverhoopt een handelen of nalaten van Merkwerk tot aansprakelijkheid leiden, dan zal de totale aansprakelijkheid van Merkwerk, althans (wettelijke) verplichting tot schadevergoeding op welke grond dan ook, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van c.q. voortvloeiend uit een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, onrechtmatig handelen, ongedaanmaking en/of vrijwaring, steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Merkwerk terzake gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Merkwerk onder die verzekering draagt.
6.4 Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Merkwerk niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid van Merkwerk, althans (wettelijke) verplichting tot schadevergoeding op welke grond dan ook zoals in het vorige artikellid bedoeld, beperkt tot maximaal het bedrag dat aan honorarium in het betreffende dossier in rekening is gebracht, met een maximum van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per contractjaar.
6.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Merkwerk berust bij Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
6.6 Opdrachtgever zal Merkwerk vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door Merkwerk ingevolge de overeenkomst verricht merkdepot of andere handeling.
6.7 Iedere (aansprakelijkheids)vordering jegens Merkwerk vervalt na één jaar vanaf de dag waarop Opdrachtgever op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie, of de dag waarop Opdrachtgever daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is Merkwerk gerechtigd de overeenkomst op te schorten. In geval van blijvende overmacht is Merkwerk gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
7.2 Voor Opdrachtgever blijft de verplichting bestaan om Merkwerk te betalen voor alle werkzaamheden welke zijn verricht voordat de situatie van overmacht is ontstaan.

Artikel 8 Duur en opzegging
8.1 Een overeenkomst tussen Merkwerk en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
8.2 Merkwerk heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval een van de volgende situaties zich bij Opdrachtgever voordoet:  (1) faillissement, surséance van betaling, schuldsanering; (2) gehele of gedeeltelijke staking van activiteiten; (3) niet tijdige of onvolledige nakoming tegenover Merkwerk, dan wel indien Merkwerk goede gronden heeft te vrezen dat zulks zich zal gaan voordoen.
8.3 In de in het vorige artikellid bedoelde situaties blijft Opdrachtgever gehouden om alle financiële verplichtingen tegenover Merkwerk te voldoen.
8.4 De overeenkomst kan te allen tijde door Merkwerk schriftelijk tussentijds worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden, zonder dat Merkwerk aansprakelijk is voor schade die Opdrachtgever of derden door deze opzegging lijdt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle tussen Merkwerk en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen en/of rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van Merkwerk eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.