Algemene voorwaarden MerkWerk Utrecht B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden ("de Algemene Voorwaar-
den") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
MerkWerk Utrecht B.V. (hierna: "MerkWerk") en enige derde
("de opdrachtgever") die MerkWerk opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden door MerkWerk, alsmede op
offertes en alle precontractuele verhoudingen.
1.2 Indien op enige overeenkomst tevens (algemene) voor-
waarden van de opdrachtgever van toepassing zijn ver-
klaard, prevaleren te allen tijde de Algemene Voorwaarden
van MerkWerk. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden
is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen.
1.3 Indien onderdelen van de overeenkomst en de eventueel
daartoe behorende bijlage(n) onderling dan wel met deze
Algemene Voorwaarden tegenstrijdig zijn, prevaleert de
overeenkomst.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen MerkWerk en de opdrachtgever
komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schrif-
telijk of mondeling MerkWerk een opdracht geeft voor het
verrichten van enige diensten en MerkWerk deze opdracht
accepteert.
2.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in ver-
band met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging
wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbe-
vestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
2.3 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg
van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop
worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden
geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.
2.4 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedin-
gen en toezeggingen van MerkWerk die niet schriftelijk door
MerkWerk zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de
opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van
de overeenkomst uitsluitend door MerkWerk worden gege-
ven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de
opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te
worden bevestigd.
2.5 MerkWerk behoudt zich het recht voor opdrachten zon-
der opgave van reden te weigeren.
2.6 MerkWerk is gerechtigd om - indien MerkWerk dit nood-
zakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van de
haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan
de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorbere-
kend.

Artikel 3 Tarieven
3.1 De honorering van de door MerkWerk te verrichten
werkzaamheden geschiedt:
a. volgens vaste tarieven (excl. BTW), voor kosten van tus-
senkomst bij registraties en andere aantekeningen in mer-
ken- en modellenregisters, waaronder het opstellen van de
daarvoor verschuldigde rechten, retributie(s) en eventuele
honoraria van buitenlandse agenten/correspondenten dan
wel conform de door MerkWerk daarvoor specifiek geof-
freerde bedragen; tussentijdse prijsverhogingen door agen-
ten/correspondenten en overheidsinstanties worden door
MerkWerk doorberekend; en/of
b. volgens basis-uurtarieven (excl. BTW) door MerkWerk
vastgesteld voor andere dan de in 3.1.a genoemde werk-
zaamheden.
3.2 De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in
de meest recente tarievenlijsten of door MerkWerk aan op-
drachtgever bevestigde prijzen; tussentijdse prijsverhogin-
gen door agenten/correspondenten en overheidsinstanties
worden door MerkWerk doorberekend.
3.3 In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval
variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen,
documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, verta-
lingen, classificaties, publicatiekosten, registratiekosten,
prijsverhogingen door agenten/correspondenten en over-
heidsinstanties en prijsverhogingen vanwege wisselkoer-
sen. [etc.] Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten
die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kun-
nen ontstaan wegens publicatie, registratie, verlening,
prijsverhogingen vanwege wisselkoersen, onderhandelin-
gen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten
welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens
opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten
worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door
MerkWerk aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegro-
tingen en offertes hebben een indicatief en vrijblijvend ka-
rakter.
3.4 MerkWerk is gerechtigd de tarieven te verhogen en aan
de opdrachtgever door te berekenen indien prijzen en/of
tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld
rechten, overheidstaksen, wisselkoersen, kosten voor agen-
ten/correspondenten, lonen en verzekeringstarieven een
verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook.

Artikel 4 Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt over-
eengekomen, dienen voorschotnota's binnen 8 dagen na
verzenddatum aan MerkWerk te worden betaald. Tussen-
tijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 da-
gen na factuurdatum aan MerkWerk te zijn betaald. De be-
taling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhou-
ding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht
om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.2 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor
de voldoening van de openstaande rekeningen ten name
van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te
© MerkWerk Intellectual Property | 2
kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een
derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een
opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige ver-
plichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdruk-
kelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te wor-
den medegedeeld.
4.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1
genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het
enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de opdracht-
gever rente aan MerkWerk verschuldigd over openstaande
vorderingen van MerkWerk van 1,5% over het verschuldigde
bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het
recht van MerkWerk op schadevergoeding op basis van de
wet.
4.4 Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen
door de opdrachtgever aan MerkWerk Utrecht verschuldigd
is geworden dan wel verschuldigd zal worden, verleent de
opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een
eerste pandrecht aan MerkWerk dat gevestigd wordt op de
door MerkWerk voor of namens de opdrachtgever gedepo-
neerde of geregistreerde merken c.q. modellen, zullende de
aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de op-
drachtgever bewijs opleveren van het bestaan van dit pand-
recht. MerkWerk zal gerechtigd zijn om in geval van verzuim
in betaling door de opdrachtgever dit recht op kosten van
de opdrachtgever in de betreffende registers in te schrijven.
Het pandrecht vervalt door betaling door de opdrachtgever
van al hetgeen de opdrachtgever aan MerkWerk verschul-
digd is. MerkWerk zal alsdan de eventuele inschrijving van
het pandrecht intrekken, nadat de opdrachtgever de kosten
daarvan heeft voldaan.
4.5 Alle kosten van invordering van het door de opdrachtge-
ver verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelij-
ke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De
hoogte van de aan MerkWerk verschuldigde buitengerech-
telijke incassokosten wordt berekend conform de geldende
incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten,
dan wel is gelijk aan het bedrag van de werkelijk gemaakte
kosten, zo die hoger zijn. De incassokosten worden bere-
kend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde
bedrag, inclusief voornoemde rente van 1,5%.

Artikel 5 Werkzaamheden
5.1 MerkWerk garandeert dat zij de overeengekomen werk-
zaamheden naar beste kunnen verricht en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap, met inachtneming van de
in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels.
5.2 De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navol-
gende:
a. Ten aanzien van door MerkWerk, dan wel via haar tussen-
komst, te verrichten onderzoeken naar merken, modellen,
handelsnamen enz. wordt geen volledigheid door MerkWerk
gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven
ten aanzien van de resultaten van dergelijke onderzoeken.
Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid
van een merk of model worden vrijblijvend door MerkWerk
gegeven. De beslissing om een merk, handelsnaam of mo-
del al dan niet te voeren of te doen voeren, alsmede alle
andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek,
worden volledig door en voor rekening en risico van de op-
drachtgever genomen.
De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor
marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) be-
palend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. be-
schikbaarheid van een merk, model of handelsnaam.
b. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk
voor de tijdige en deugdelijke levering aan MerkWerk van
alle voor de opdracht benodigde documenten, afdrukken en
gegevens. In het bijzonder is MerkWerk niet gehouden
vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met
betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid
en/of beschermbaarheid van een merk, model of handels-
naam.
c. Bij bewaking van merken, modellen, domeinnamen en
handelsnamen wordt geen garantie door MerkWerk gege-
ven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking.
d. MerkWerk is, bij gebreke aan duidelijke instructies van
opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit ver-
plicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening
en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever
verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal
MerkWerk niet verplicht zijn de haar opgedragen werk-
zaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.
e. In het geval van vernieuwingen van registraties van mer-
ken of modellen of andere handelingen die nodig zijn voor
het instandhouden van rechten zal MerkWerk trachten de
opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. De
opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bij-
houden van dergelijke termijnen. De opdrachtgever is ver-
plicht om zijn adreswijziging onmiddellijk aan MerkWerk
door te geven.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 MerkWerk staat niet in voor de juistheid en/of volledig-
heid van de door of namens de opdrachtgever aan Merk-
werk verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enke-
le aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of
onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever
(ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft
MerkWerk het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2 De opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van
MerkWerk een adviserend karakter hebben. Op grond van
de subjectieve beoordelingsaspecten die steeds een rol spe-
len bij de werkzaamheden van MerkWerk sluit MerkWerk de
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar
werkzaamheden uit behoudens gevallen van opzet dan wel
grove schuld.
6.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door han-
delingen of nalatigheden van personeel in dienst bij Merk-
werk is MerkWerk niet aansprakelijk behoudens gevallen
van opzet dan wel grove schuld.
© MerkWerk Intellectual Property | 3
6.4 Indien MerkWerk bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt van derden, waaronder buitenlandse agen-
ten/collega’s, is MerkWerk voor de gedragingen van die
derden niet aansprakelijk.
6.5 De totale aansprakelijkheid van MerkWerk is steeds be-
perkt tot het bedrag van de dekking van de door MerkWerk
terzake gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering.
6.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke
aansprakelijkheid van MerkWerk berust bij de opdrachtge-
ver. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.
6.7 De opdrachtgever zal MerkWerk vrijwaren ten aanzien
van aanspraken van derden voor schade die verband houdt
met of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door
MerkWerk ingevolge de overeenkomst verricht merkdepot
of andere handeling.

Artikel 7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht is MerkWerk gerechtigd om,
zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid
die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige
schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van
opschorting zal MerkWerk alsnog gerechtigd zijn de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
7.2 Onder overmacht wordt te dezen mede verstaan: ziekte
bij MerkWerk en het niet beschikken over voldoende gege-
vens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de
opdrachtgever, dan wel het ontbreken van voldoende me-
dewerking van de opdrachtgever.
7.3 MerkWerk is steeds gerechtigd betaling te vorderen van
de werkzaamheden welke in de uitoefening van de betref-
fende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht
veroorzakende omstandigheden is gebleken.

Artikel 8 Ontbinding en opzegging
8.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door middel
van een aangetekend schrijven, buiten rechte, te ontbinden,
indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning of
ingebrekestelling stellende redelijke termijn, in gebreke
blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te vol-
doen. Deze termijnstelling is niet vereist indien deze voor-
waarden anders bepalen.
8.2 Partijen zijn bevoegd een overeenkomst door een schrif-
telijke tot de andere partij gerichte verklaring buiten rechte,
zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke
ingang te ontbinden in geval:
- de opdrachtgever zijn eigen faillissement heeft aange-
vraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;
- de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd
of gestaakt;
- de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt of verkrijgt;
- de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstel-
ling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn
vermogen of delen ervan verliest en hij de beschikkingsbe-
voegdheid niet binnen 4 weken heeft herkregen;
- de opdrachtgever een gerechtvaardigd beroep op over-
macht heeft gedaan en de periode van overmacht langer
dan 30 dagen is of naar gerede verwachting zal zijn;
- de opdrachtgever anderszins in redelijkheid geacht moet
worden niet (meer) aan zijn verplichtingen te kunnen vol-
doen;
In dat geval is MerkWerk gerechtigd betaling te vorderen
voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kos-
ten, schaden en interessen, veroorzaakt door het verzuim
van de opdrachtgever.
8.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om
ook na ontbinding van een overeenkomst voort te duren
blijven na ontbinding van een overeenkomst of van enige
daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst bestaan. Tot
deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding,
vrijwaring voor schending intellectuele eigendomsrechten,
geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
8.4 Laat een overeenkomst mogelijkheid van verlenging
open, dan kan de overeenkomst in onderling overleg tel-
kenmale worden verlengd met een nieuwe door partijen
schriftelijk overeen te komen periode. Indien de overeen-
komst niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt verlengd en de
opdrachtgever met kennelijke goedkeuring van de Merk-
werk zijn diensten blijft verlenen, dan wordt de overeen-
komst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde
tijd. Zij kan alsdan door MerkWerk worden opgezegd met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal
twee maanden, zonder dat MerkWerk aansprakelijk is voor
de schade die de opdrachtgever door deze opzegging lijdt.
8.5 De overeenkomst kan te allen tijde door de MerkWerk
schriftelijk tussentijds worden opgezegd met in achtneming
van een opzegtermijn van twee maanden, zonder dat
MerkWerk aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever of
derden door deze opzegging lijdt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle tussen MerkWerk en opdrachtgever gesloten
overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij
uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de be-
voegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van
MerkWerk eventuele geschillen bij de volgens de wet be-
voegde rechter aanhangig te maken.

MerkWerk Utrecht BV
+31 (0)30 276 70 80
info@MerkWerk.nl
www.MerkWerk.nl